Нормативні документи, інформація про надання освітніх послуг та специфіка роботи Палацу

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (далі - Палац) засновано на підставі рішень Харківського міськвиконкому від 30.10.1992 р. № 411 та від 04.05.1993 р. № 1736.

Палац був заснований відповідно до Господарського Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність».

Палац є юридичною особою, та у своїй діяльності керується законодавством України про освіту.

Палац є бюджетною установою, утримується за рахунок бюджету міста Харкова. Рішенням ДПІ у Московському районі м. Харкова від 20.08.1998 р. Палац зареєстрований як неприбуткова установа.

Палац належить до мережі закладів позашкільної освіти міста Харкова, безпосередньо підпорядкований Департаменту освіти Харківської міської ради, та працює за річним планом роботи, погодженим з Департаментом освіти Харківської міської ради.

Освітній процес у Палаці здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади.

Основною діяльністю закладу є здійснення позашкільної освіти.

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» (22.06.2000 р. №1841-ІІІ), освітня діяльність закладу позашкільної освіти - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи.

Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом закладу позашкільної освіти.

Творчі об'єднання закладу позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:

 • початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;
 • основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Відповідно до «Положення про позашкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету міністрів України від 06.05.2001 р. №433):

Прийом до закладу позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом позашкільної освіти.

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих мистецьких закладів освіти потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах освіти.

Умови прийому вихованців, учнів і слухачів до закладу позашкільної освіти можуть визначатися також положенням про відповідний тип закладу позашкільної освіти.

Навчальний рік у закладі позашкільної освтіи починається 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання закладу позашкільної освіти.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

Вихованці, учні і слухачі закладу позашкільної освіти мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір закладу позашкільної освіти та виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному закладі позашкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою закладу позашкільної освіти;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування закладу позашкільної освіти;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Вихованці, учні і слухачі закладу позашкільної освіти зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу позашкільної освіти.

Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі закладу позашкільної освіти мають право на:

 • внесення керівництву закладу позашкільної освіти та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу позашкільної освіти та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі освіти;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу позашкільної освіти, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі закладу позашкільної освіти зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу позашкільної освіти, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог статуту закладу позашкільної освіти, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу позашкільної освіти;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу позашкільної освіти, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

Згідно з пунктом 3 статті 26 ЗУ «Про позашкільну освіту» , заклад може фінансуватись з додаткових джерел. Додатковими джерелами фінансування закладу позашкільної освіти є:

 • кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані закладом позашкільної освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковується і спрямовується на соціальні потреби та розвиток закладу освіти;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються закладом позашкільної освіти на діяльність, передбачену його статутом.

Вищезазначені послуги в Палацу надаються, як того вимагають нормативні документи, понад обсяги, встановлені навчальними планами для гуртків, що працюють за бюджетні кошти.

З цією метою закладу щорічно затверджуються:

 • планова мережа бюджетних гуртків, студій, секцій;
 • планова мережа груп, які працюють за абонементу плату;
 • план організаційно-масових заходів.

На виконання вимог нормативних документів, у Палаці діє Порядок надання платних послуг, затверджений наказом № 71 від 06.08.2010 р., із змінами, внесеними наказом № 143 від 30.12.2010 р.

Цей Порядок, а також Перелік (крім бюджетних) платних гуртків із указаними цінами оплати за місяць, та інша інформація про надання послуг, згідно з вимогами законодавства, повинна бути безкоштовно оприлюднена для відвідувачів. У Палаці ця інформація розміщена на інформаційних стендах у центральних холах.

Усі організаційно-масові заходи для дітей (а це - фестивалі, конкурси, виставки, концерти, свята, ігрові та шоу-програми) проводяться з виховною метою у позаурочний час (у тому числі на канікулах, у святкові та вихідні дні).

Ці заходи проводяться як за рахунок бюджетних коштів, так і за оплату.

Афіші та оголошення про їх проведення завчасно оприлюднюються на афішній тумбі у центральному холі та на фасаді Палацу.

Вартість квитка на відвідування масового заходу розраховується відповідною калькуляцією, що складається з витрат (наприклад): на оплату праці працівників, оплату праці залученим виконавцям - сценарно-постановчій групі, артистам (з оплатою за державними тарифними ставками), нарахування на оплату праці відповідно до законодавства, матеріальні витрати, а саме: придбання ялинкових прикрас, господарських, канцелярських, електротоварів, тканин, фурнітури та інших матеріалів для виготовлення декорацій, реквізиту, святкового оформлення, банківські послуги, послуги зв'язку, службові роз'їзди, вивіз сміття, оплату теплової енергії, водопостачання, водовідведення, електроенергії, придбання необоротних матеріальних активів, сплату податку на додану вартість, тощо.

Отримання прибутку у калькуляції кожної послуги не передбачається відповідно до діючого законодавства.

Платні послуги

НАКАЗ №736/902/758 від 23.07.2010 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"

ПОСТАНОВА Кабінету міністрів України №796 від 27.08.2010 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Кiлькiсть переглядiв: 725